تبلیغات
لبخند خدا - کرامات شیخ


لبخند خدا

ازکرامات شیخ ما این است.......شیره رو خورد و گفت شیرین است


با دوتا گوشم شنیدم شیخ شهر             روز جمعه برفراز منبری
شیره ها رو خورد و حکمت در نمود          گفت ای شیره سراپا شکری
بعد از آن فرمود این این توفان و سیل       در این اروپایه  به این پهناوری
"هست از بی بند و باری زنان                  بی حجابی, لخت و عوری, دلبری"

گفتم ای شیخ اجل صد آفرین                 بر چنین کشف ثقیل الباوری
مانده ام انگشت بر لب از کجا                 کرده ای این کشف, خیلی محشری
اینچنین کشف "هواپلتیک" را                  ثبت باید کرد, ثبت محضری
تازه فهمیدم شقیقه با گوزن                   ربط دارد در بلاد کافری

تخم کفتر خورده ای ای ناقلا                   کین چنین افکار را میپروری
من گمانم وحی بر تو میشود                  مرگ من ,جون قلی, پیغمبری
پس اگر نه ,این همه اسرار را                  از کجای خویش در می آوری

من شنیده بودم این حرف ظریف              هر کجا جنگ است در هر کشوری
 پای یک زن در میان  باشد                     ولی, نه امور جبری و بالا سری

این اگر میباشد استدلال تو                     بهتر از هر کس خودت مستحضری
خشکسالی در بلاد مسلمین                  از گناه چادر است و روسری

رودها خشک و درختان زرد رو                  مرد گاو مش حسن از لاغری
تا ببارد برف و بارن از هوا                         در هوای سرد ماه آذری
امر کن زنها کمی شل تر کنند                  روسری را اینوری یا آنوری
تا مگر باران ببارد بر زمین                         محض ابروی زری, خال پری

بعد از آن درویش کن چشم خودت            یا نگاهش کن به چشم خواهری
تا که دیدی سیل جاری شد بگو               بس کنن آن عشوه و عشوه گری
روی خود محکم بگیرند آنچنان                  کآسمان وا ماند از سیل آوری

گرچه با این حرفا شیخ کبیر                      آبروی شیخ ها رو میبری
لیک ممنونم , برای طنز ما                       دم به دم مضمون نو میپروری
حال میفهمم چرا اشعار من                     هر کجا دارد هزاران مشتری

شیخ گر کفر است آنچه گفته ام               کفر ماها رو تو در میآوری
خر تصور کرده ای این قوم را                     یا خودت بلا نسبت خرها, خری

گر شود سوراخ سقف آسمان                  اینچنین باید بگیری پنچری
بنده میپنداشتم هالو منم                       تو که از هر هالویی هالو تری

عالی پیام

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 2 تیر 1389 ساعت 02:42 ب.ظ توسط " S - H " نظرات |


Design By : Pichak